söndag, mars 14, 2010

Reinfeldt förringar riksdagsbeslut

läser att statsminister Reinfeldt beklagar riksdagens beslut att erkänna folkmordet i Turkite 1915 trots att han så sent som 2006 var för beslut om erkännande. Men frågan är ju om en statsminister kan vägra att följa ett riksdagsbeslut. En annan relevant fråga är ju hur det kan komma sig att landets statsminister som utsetts av riksdagen sedan väljer att be ett annat lands premiärminister om ursäkt för beslut som det egna landets folkvalda fattat.

Så här står det i Regeringsformen 10 kap, 2 § a uniRegeringen får ej ingå för riket bindande internationell överenskommelse utan att riksdagen har godkänt denna, om överenskommelsen förutsätter att lag ändras eller upphäves eller att ny lag stiftas eller om den i övrigt gäller ämne i vilket riksdagen skall besluta. Är i fall som avses i första stycket särskild ordning föreskriven för det riksdagsbeslut som förutsättes, skall samma ordning iakttagas vid godkännandet av överenskommelsen. Regeringen får ej heller i annat fall än som avses i första stycket ingå för riket bindande internationell överenskommelse utan att riksdagen har godkänt denna, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock underlåta att inhämta riksdagens godkännande av överenskommelsen, om rikets intresse kräver det. I sådant fall skall regeringen i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås.

Riksdagen kan godkänna sådan överenskommelse som avses i första och tredje styckena och som ingås inom ramen för samarbetet i Europeiskonen, även om överenskommelsen inte föreligger i slutligt skick. Lag (2002:903).

I Statsskickets grunder kan man läsa följande: 1 kap, 4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel skall användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning. Lag (1976:871).

I Riksdagsarbetets 4 kapitel, 3 §: Regeringen och varje riksdagsledamot får i enlighet med vad som närmare angives i riksdagsordningen väcka förslag i fråga om allt som kan komma under riksdagens prövning, om ej annat är bestämt i denna regeringsform.
5 § Vid omröstning i riksdagen gäller som riksdagens beslut den mening varom mer än hälften av de röstande förenar sig, om ej annat särskilt angives i denna regeringsform eller, beträffande frågor som hör till förfarandet i riksdagen, i huvudbestämmelse i riksdagsordningen. Om förfarandet vid lika röstetal finns bestämmelser i riksdagsordningen.

Så det ska bli intressant att se hur riksdagen kommer att reagera på att statsminister Reinfeldt beklagar riksdagens beslut. Men framför allt om medierna kommer att granska Reinfeldts agerande att degradera riksdagen till en beklaglig samling.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Detta falska påstående har blivit en miljondollarindustri för armeniska diasporan som huvudsakligen driver frågan från USA och frankrike.
Mycket jobb återstår dock för armeniska diasporan:) nämligen att tvinga resterande 170 länder att fatta ett liknande beslut:) kanske om ytterligare 300 år...:):)
Två underbara länkar:
http://www.ermenisorunu.gen.tr/english/intro/index .html
samt
http://www.tallarmeniantale.com/

Anonym sa...

@Anonym sa...

"Detta falska påstående..."(?!)

Tyskland har haft kuraget ta itu med sitt förflutna.

Turkiet måste ta itu med sitt förflutna!
Återstå att se om Turkiet har kuraget - om inte så är dem inte välkomna att bli del av EU.

Erbakan yttrade: "Hela Europa kommer att bli islamiskt. Vi kommer att erövra Rom." Med ett sådan uttalande behöver man inte mycket fantasi för att förstå var vinden blåser i Turkiet.