torsdag, mars 29, 2007

Minskat skydd för den personliga integriteten

Integritetsskyddskommittén överlämnade i dag sitt delbetänkande till justitieminister Beatrice Ask. Och man konstaterar att "skyddet för den personliga integriteten är inte tillfredsställande reglerat i lagstiftningen och att orsaken är till stor del att integritetsaspekterna inte uppmärksammas tillräckligt när lagstiftningen arbetas fram".
Är det någon som är förvånad?

Hoppas att justitieministern delar med sig av uppgifterna till försvarsminister Odenberg och övriga i den borgerliga regeringen, som nu vill göra ytterligare inskränkningar på den personliga integriteten.

Eftersom det enligt ett inslag på SVT inte är tillräckligt intressant för medier att skriva om integritetsfrågor så kan man fundera över om
det nya avlyssningssamhället, är något vi kommer få leva med i framtiden?

Andra bloggar om regeringen, integritet, samhälle.

3 kommentarer:

Lars Berg sa...

Har läst delar av integritetskommitténs betänkande. Som väntat behandlas även ett aktuellt ämne: FRA.

Det går att finna flera intressanta uppgifter om FRA:s verksamhet i utredningen. Det slås till exempel fast att signalspaningen berör "enskilda personer i stor omfattning". Detta rimmar illa med Odenbergs beskrivning av verksamheten.

Det finns uppenbarligen många oklarheter omkring FRA:s nuvarande spaning. Tillsynen förefaller till exempel att vara skrämmande dålig. Detta är illavarslande mot bakgrund av att FRA under en följd av år har lämnat direkt stöd till brottsbekämpande myndigheter.

Det nu aktuella förslaget syftar givetvis till att lagreglera FRA. Men på samma gång utvidgar man FRA:s mandat. Det framgår i kommitténs betänkande att FRA:s verksamhet är i behov av en grundlig genomlysning. Denna bör rimligen utföras innan man ens diskuterar att sätta nya signalspaningsverktyg i händerna på regeringen. Någon utredning av FRA från integritetssynpunkt har aldrig gjorts, vilket är anmärkningsvärt.

Det finns alltför många obesvarade frågor: Hur omfattande har FRA:s eterspaning varit? I hur hög grad har den varit riktad mot den egna befolkningen? Har man fångat upp inrikes trafik? Vilka personuppgifter har man registrerat? Hur har man beaktat proportionalitetsprincipen? Har man respekterat källskyddet? Har verkamheten utövats i enlighet med Europakonventionen?

Vi behöver tydliga svar på dessa och andra frågor. Om propositionen bordläggs finns det också tid att utreda detta, t.ex. genom tillsättandet av en sanningskommission.

Peter Sandstedt sa...

Eva-Lena, kan du förklara för oss vad det är som händer just nu? Plötsligt ska ni inte längre lägga fram något s-förslag om FRA. Bodström sa ju häromveckan att ni skulle beakta bl.a. Advokatsamfundets och Registernämndens synpunkter, och skriva ett motförslag.

Anonym sa...

Integritetsskyddskommitténs delbetänkande handlar i allt väsentligt om (s)-lagstiftning från Bodströms tid. Och vår proposition om försvarsunderrättelseverksamheten har man inte granskat och heller inte haft i uppdrag att granska. Däremot har man tittat på lagrådsremissn - men den är ju numera historia