tisdag, december 21, 2010

När journalister låter sig vilseledas

så framstår en del ställningstagande i riksdagen som minst sagt märkliga. Igår röstade vi om Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU2, Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. Det som föregår en sådan omröstning är följande. I utskottet hanterar man regeringens förslag till budget och politik på området samt de motioner som enskilda riksdagsledamöter lagt, kommittémotioner (ex S-gruppen i utskottet) samt partimotioner.

När det gäller a-kassan ställde sig den Socialdemokratiska gruppen tillsammans med ledamöter från Miljöpartiet och Vänsterpartiet i utskottet bakom 8 Socialdemokratiska motioner. Borgarna och Sd röstade nej till dessa motioner och fick då majoritet för ett avslag. S/Mp/V lämnade då in en reservation mot avslag:

"Regeringen har genomfört ett otal förändringar inom a-kassan. Bland annat har ersättningsnivån, finansieringen, medlemsvillkoret, arbetsvillkoret och regler för ränta och återkrav ändrats. Resultatet är att en halv miljon människor har trängts ut ur a-kassan. Var tredje löntagare står utan ett inkomstrelaterat skydd vid arbetslöshet. Endast var fjärde ung arbetslös har rätt till ersättning, och bara lite mer än var tionde heltidsarbetande får 80 % procent av sin tidigare inkomst i ersättning.

Arbetslöshetsförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet, stödja strukturomvandling, stimulera efterfrågan när arbetslösheten stiger och motverka lönenedpressning. Den ska vara tydlig, frivillig och solidariskt finansierad. Vi vill förbättra arbetslöshetsförsäkringen.

Avgiften ska reduceras kraftigt och vara lika för alla. Alltför få anställda har i dag en rimlig inkomsttrygghet vid arbetslöshet. Vi vill höja ersättningsnivån och taket så att alla som tjänar upp till ca 25 000 kr i månaden 2012 får ut 80 % av sin lön i a-kassa. På sikt är vårt mål att minst 80 % ska få 80 % av sin lön i arbetslöshetsersättning.

I ett första steg höjer vi taket till 930 kr per dag 2011 och därefter till 950 kr per dag 2012. Efter 100 dagars arbetslöshet trappas taket i a-kassan ned med 150 kr per dag. Vi vill prioritera att sänka kostnaderna för medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen. Med vår politik kommer kostnaden för medlemskap i en a-kassa att sänkas för alla genom en skattereduktion.

Det som nu har sagts om ersättningsnivåer och kostnaden för medlemskap i försäkringen bör ges regeringen till känna. Med hänvisning till det som sagts ovan tillstyrks motionerna A225 (S), A240 (S), A277 yrkande 1 (S), A283 yrkande 1 (S), A284 (S), A285 yrkande 1 (S), A381 (S) och A393 yrkande 4 (S). "

I fredags debatterade Arbetsmarknadsutskottet sitt betänkande. S/Mp/V yrkar självklart bifall till sin reservation, borgarna yrkar avslag på samtliga reservationer och medan Sd yrkar bifall till 2 S-motioner, samma motioner som man i Arbetsmarknadsutskottet röstat nej till.

När vi kommer till omröstning finns det alltså tre förslag att rösta på:
1. Utskottets ställningstagande som formulerats av borgarna och Sd.
2. En gemensam reservation från S/Mp/V som därmed yrkar bifall till 8 S-motioner.
3. Ett bifallsyrkande från Sd till 2 av de 8 S-motionerna.


Eftersom votering begärs blir det en kontraproposition där förslag 2 och 3 ställs mot varandra eftersom utskottets ställningstagande blir huvudförslag. Förslag 2 får flest röster och och ställs därmed mot utskottets avslagsyrkande. Vi valde vårt förslag att rösta för samtliga S-motioner som vi står bakom.
Man skulle kunna tänka sig att Sd, som ändrat sig en gång i frågan, nu skulle rösta på S/Mp/V-reservationen. Men det gör inte Sd, man vill uppenbarligen inte ha en förbättrad a-kassa utan använder denna omröstning till vad som brukar kallas "ett spel för galleriet".

Dvs Sd låtsas agera i en fråga trots att man uppenbarligen inte har något som helst intresse för att driva den här politiken. För övrigt så ställde sig Sd bakom den borgerliga minoritetens avslag på motioner om en förbättrad sjukförsäkring. Även den omröstningen skedde igår (177 röstade för avslag, 142 för en förbättrad sjukförsäkring) men det fick inga stora rubriker. Kan det bero på att journalisterna var upplurade på läktaren?

Bloggtips: Ylva Johansson skriver mer om gårdagens omröstning, Rabiatfeministen om nationalromantik i folkhemmet, Magnus Ljungkvist om att borgarna ger sig på yttrandefriheten.

Andra bloggar om politik, a-kassan, öppenhet, makt, riksdagen, fackföreningar, sjukförsäkringen, stupstock, utförsäkrade, Socialdemokraterna.

fredag, december 17, 2010

När härskarteknik används

(Denna text har tidigare publicerats som krönika i Nerikes Allehanda den 13/12-2010)

Vad är som gör att en manlig minister står i riksdagens talarstol och förlöjligar en kvinnlig riksdagsledamot? Nej, det var inte jag som drabbades. Men jag satt i kammaren på ”första parkett” och blev vittne till ett agerande som förmodligen kan komma att användas i instruktionsvideo över hur härskarteknik, punkt 2, utövas på ett extremt tydligt sätt. Det var i en debatt om migrationspolitiken som Moderaten tillika migrationsminister Tobias Billström i sin slutreplik valde att kommentera klädstil inom Vänsterpartiet med tydlig åsyftning på sin motdebattör Christina Höj Larsen. Det var helt uppenbart att Billströms agerade utifrån att vilja förminska och förlöjliga Höj Larsen. När sedan migrationsministern blir tillrättavisad av talmannen Liselott Hagberg som påpekade att debatten skulle hållas i sakfrågan, så valde Billström att möta den uppmaningen med vad jag uppfattar som ett ganska belåtet leende (hånflin).

Nu är det inte första gången jag ser den här typen av agerande i riksdagssammanhang men jag blir inte mindre arg när det sker. Så vad ska man då göra när det händer? Mitt råd är att man direkt sätter ord på händelsen. Vi var flera stycken i riksdagens kammare som reagerade på Billströms agerande, något som vi också visade genom att direkt gestikulera till talmannen. Jag ville vara säker på att han inte tilläts komma undan med den typen av kommentar.

Vid andra tillfällen då jag blivit utsatt för härskarteknik så har jag antingen direkt det inträffat sagt ifrån. Vid ett tillfälle blev jag så paff att jag inte kom mig för att säga något. Istället valde jag att mejla både den som hade agerat dumt samt övriga i den styrelse som mannen i fråga ingick i samt att jag skickade ett brev till valberedningen. Det fick effekter i fler avseenden, bland annat så blev ett tidigare bristande engagemang för jämställdhet utbytt mot ett mer systematiskt arbete och fler kvinnor fick plats i styrelsen.

Men åter till grundfrågan, vad är det som gör att en person med makt väljer att använda sig av härskarteknik till och med när man blir inspelad på band? För egen del tror jag att det handlar om att visa vem som bestämmer och därmed vem som ska ha makten. Genom att osynliggöra, förlöjliga, undanhålla information, påförande av skuld och skam eller rent av att dubbelbestraffa någon annan så kan man som minister själv behålla makten över debatten och därmed dagordningen för vad som är mer eller mindre rätt och viktigt. Men det här agerandet bygger som sagt på att de som utsätts för det inte säger ifrån, inte förmår sätta ord på vad man utsätts för.

För egen del så kommer jag att återigen aktualisera behovet av att utbilda HELA regeringen i jämställdhet. Det är uppenbart att det saknas en aktiv jämställdhetspolitik men också ett jämställt agerande från den borgerliga regeringen. Även om en utbildning inte kommer att lösa den ojämställda politiken så kanske vi åtminstone slipper se mer av härskarteknik i riksdagens talarstol. För övrigt så har jag också skrivet ett mejl till talmannen.

Bloggtips: Peter Andersson om en opinionssignal, Helen Pettersson om att vara bekymrad och förbannad, Marika Lindgren Åsbrink om alkoholmonopol på liv och död. Och till sist, en relativt ny blogg som vill att vi ska Prataomdet.

Andra bloggar om politik, härskarteknik, öppenhet, Moderaterna, jämställdhet, makt, riksdagen, prataomdet, Socialdemokraterna.

måndag, december 06, 2010

Några namn som valberedningen borde titta närmare på

Det har gått knappt en månad sedan som Mona Sahlin meddelade att hon inte tänkte fortsätta som partiledare för Socialdemokraterna. Sedan dess (och faktiskt tidigare än så) har jag fått frågan om vem jag tycker ska efterträda Sahlin. Har hittills undvikit att skriva ner några namn men bestämde mig för att göra det nu när en valberedning har utsetts och som därmed kan ta med sig dessa namn. Ska se till att skicka in ett formellt papper på det men ni som läser bloggen får läsa först. Och nu handlar det om att lyfta fram personer utanför riksdagen. Det betyder inte att jag utesluter många av mina mycket kloka och kompetenta kollegor men jag vill att valberedningen får namnförslag på personer även utanför riksdagen.

Så här är fyra kvinnor och fyra män med olika erfarenhet och kompetens som kan vara framtidens ledare för Socialdemokraterna:

Anna Ekström, 51 år, ordförande i SACO
Eva Nordmark, 39 år, ordförande i SKTF
Lena Sommestad, 53 år, professor i ekonomisk historia
Åsa Westlund, 34 år, EU-parlamentariker

Anders Lago, 54 år, komunstyrelseordförande i Södertälje
Stefan Löfven, 53 år, ordförande IF Metall
Martin Nilsson, 41 år, oppositionsråd i Tyresö
Karl-Petter Thorwaldsson, 46 år, ombudsman IF Metall och ordförande för ABF

Jag tänker inte gå in på vad varje person tycker i olika frågor, jag vägrar att kategorisera nån i den befängda vänster/höger-skalan som media älskar att ägna sig åt. Jag har träffat samtliga, läst och hört en hel del av vad dessa personer har för tankar kring dagens samhällsutmaningar. Jag håller inte med dem i alla deras åsikter men min bild är att de här åtta personerna verkligen vill något med sitt engagemang. Och det är bra, jävligt bra och nödvändigt för nån som vill vinna valet 2014. För övrigt så hoppas jag på en stor öppenhet i hela processen när det gäller ny partiordförande.

Andra bloggar politik, partiledare, öppenhet, Socialdemokraterna.