tisdag, december 21, 2010

När journalister låter sig vilseledas

så framstår en del ställningstagande i riksdagen som minst sagt märkliga. Igår röstade vi om Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU2, Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. Det som föregår en sådan omröstning är följande. I utskottet hanterar man regeringens förslag till budget och politik på området samt de motioner som enskilda riksdagsledamöter lagt, kommittémotioner (ex S-gruppen i utskottet) samt partimotioner.

När det gäller a-kassan ställde sig den Socialdemokratiska gruppen tillsammans med ledamöter från Miljöpartiet och Vänsterpartiet i utskottet bakom 8 Socialdemokratiska motioner. Borgarna och Sd röstade nej till dessa motioner och fick då majoritet för ett avslag. S/Mp/V lämnade då in en reservation mot avslag:

"Regeringen har genomfört ett otal förändringar inom a-kassan. Bland annat har ersättningsnivån, finansieringen, medlemsvillkoret, arbetsvillkoret och regler för ränta och återkrav ändrats. Resultatet är att en halv miljon människor har trängts ut ur a-kassan. Var tredje löntagare står utan ett inkomstrelaterat skydd vid arbetslöshet. Endast var fjärde ung arbetslös har rätt till ersättning, och bara lite mer än var tionde heltidsarbetande får 80 % procent av sin tidigare inkomst i ersättning.

Arbetslöshetsförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet, stödja strukturomvandling, stimulera efterfrågan när arbetslösheten stiger och motverka lönenedpressning. Den ska vara tydlig, frivillig och solidariskt finansierad. Vi vill förbättra arbetslöshetsförsäkringen.

Avgiften ska reduceras kraftigt och vara lika för alla. Alltför få anställda har i dag en rimlig inkomsttrygghet vid arbetslöshet. Vi vill höja ersättningsnivån och taket så att alla som tjänar upp till ca 25 000 kr i månaden 2012 får ut 80 % av sin lön i a-kassa. På sikt är vårt mål att minst 80 % ska få 80 % av sin lön i arbetslöshetsersättning.

I ett första steg höjer vi taket till 930 kr per dag 2011 och därefter till 950 kr per dag 2012. Efter 100 dagars arbetslöshet trappas taket i a-kassan ned med 150 kr per dag. Vi vill prioritera att sänka kostnaderna för medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen. Med vår politik kommer kostnaden för medlemskap i en a-kassa att sänkas för alla genom en skattereduktion.

Det som nu har sagts om ersättningsnivåer och kostnaden för medlemskap i försäkringen bör ges regeringen till känna. Med hänvisning till det som sagts ovan tillstyrks motionerna A225 (S), A240 (S), A277 yrkande 1 (S), A283 yrkande 1 (S), A284 (S), A285 yrkande 1 (S), A381 (S) och A393 yrkande 4 (S). "

I fredags debatterade Arbetsmarknadsutskottet sitt betänkande. S/Mp/V yrkar självklart bifall till sin reservation, borgarna yrkar avslag på samtliga reservationer och medan Sd yrkar bifall till 2 S-motioner, samma motioner som man i Arbetsmarknadsutskottet röstat nej till.

När vi kommer till omröstning finns det alltså tre förslag att rösta på:
1. Utskottets ställningstagande som formulerats av borgarna och Sd.
2. En gemensam reservation från S/Mp/V som därmed yrkar bifall till 8 S-motioner.
3. Ett bifallsyrkande från Sd till 2 av de 8 S-motionerna.


Eftersom votering begärs blir det en kontraproposition där förslag 2 och 3 ställs mot varandra eftersom utskottets ställningstagande blir huvudförslag. Förslag 2 får flest röster och och ställs därmed mot utskottets avslagsyrkande. Vi valde vårt förslag att rösta för samtliga S-motioner som vi står bakom.
Man skulle kunna tänka sig att Sd, som ändrat sig en gång i frågan, nu skulle rösta på S/Mp/V-reservationen. Men det gör inte Sd, man vill uppenbarligen inte ha en förbättrad a-kassa utan använder denna omröstning till vad som brukar kallas "ett spel för galleriet".

Dvs Sd låtsas agera i en fråga trots att man uppenbarligen inte har något som helst intresse för att driva den här politiken. För övrigt så ställde sig Sd bakom den borgerliga minoritetens avslag på motioner om en förbättrad sjukförsäkring. Även den omröstningen skedde igår (177 röstade för avslag, 142 för en förbättrad sjukförsäkring) men det fick inga stora rubriker. Kan det bero på att journalisterna var upplurade på läktaren?

Bloggtips: Ylva Johansson skriver mer om gårdagens omröstning, Rabiatfeministen om nationalromantik i folkhemmet, Magnus Ljungkvist om att borgarna ger sig på yttrandefriheten.

Andra bloggar om politik, a-kassan, öppenhet, makt, riksdagen, fackföreningar, sjukförsäkringen, stupstock, utförsäkrade, Socialdemokraterna.

Inga kommentarer: