lördag, februari 12, 2011

Knapptryckning och omval i Örebro

Vid onsdagens votering i riksdagen inträffade en händelse som fått många journalister och medborgare att ifrågasätta riksdagsledamöters kompetens. Läget inför omröstningen var följande: S, Mp, V och Sd hade i Miljö- och jordbruksutskottet röstat för två Socialdemokratiska motioner och därmed fått majoritet i utskottet som ställde sig bakom följande:

"Våren 2007 ändrade regeringen 3 § rennäringsförordningen på ett sätt som gjorde vår svenska fjällvärld till en jaktmark som är öppen för alla EU-medborgare. Därmed beslutade regeringen att på samma villkor ge såväl svenska som utländska jägare tillgång till småviltsjakten i den svenska fjällvärlden. Detta beslut innebär ett stort hot inte bara mot den framtida jakten utan också mot rennäringen och hela den svenska fjällvärlden. För att vi ska komma till rätta med situationen är det av största vikt att regeringen skyndsamt beslutar om nödvändiga åtgärder. Bestämmelserna i 3 § rennäringsförordningen bör omprövas i syfte att återgå till regleringen så som den var utformad före den ändring som regeringen beslutade om våren 2007. De nya bestämmelserna ska dels harmonisera med angränsande länders regelverk för förvaltning av småviltsjakt på statlig mark och i statligt vatten, dels ge berörda myndigheter verktyg för att skapa en uthållig och välfungerande jakt- och viltförvaltning på statens marker i fjällområdet. Samtidigt ska behovet av jaktmöjligheter för jägare bosatta i landet tillgodoses."

Det som hände vid omröstning är säkert känt av många men jag redovisar ändå det: en vänsterpartist missade att rösta, en socialdemokrat tryckte för sannolikt för sent på ja-knappen, en kristdemokrat som skulle ha varit utkvittad var närvarande och röstade nej, en sverigedemokrat var frånvarande. Detta ledde till att utskottets förslag röstades ned med en rösts övervikt. Olika personer har kommenterat det så utifrån följande aspekter a. fullständig katastrof b. beklagligt misstag c. riksdagsledamöter borde inte få göra enkla misstag d. det visar hur osäkert det parlamentariska läget är.

Jag har noterat att jag själv är ifrågasatt efter en händelse i december när inte min röstanläggning fungerade. Det insinueras att jag försöker skylla ifrån mig då min röst inte registrerades vid omröstningen om avgifter för Öresundsbron. För de som var närvarande i kammaren så kan det verifieras att jag ropade till talmannen att min röst inte registrerades innan hon klubbat beslutet. Trots detta gjordes ingen ny omröstning då min röst inte hade påverkat utgången, vi fick majoritet för att inte höja avgifterna. Vid omröstningen som följde i direkt anslutning fungerade fortfarande inte min röstanläggning vilket jag återigen uppmärksammade talmannen om. Denna gång avbröt hon omröstningen tills jag lyckades få knapptryckningen registrerad. Eftersom kammarkansliet ansåg att det kunde finnas fel så bytte man under juluppehållet ut hela knappsatsen. En något annorlunda situation jämfört med den i onsdags alltså än den bild som DN redovisar.

Omval i Örebro

Igår tog Valprövningsnämnden beslut om omval för Västra Götaland och Örebro kommun, nordöstra valkretsen. Ett beslut som nu ska följas av en extra valrörelse som kommer att bli intressant på många sätt. Kommer det att bli annorlunda för väljarna att "bara" ta ställning till de kommunala företrädarna? Och hur kommer kommunens invånare uppleva en valrörelse och ett val där bara en fjärdedel av örebroarna får rösta? Här är Valprövningsnämnden pressmeddelande angående omvalet i Örebro kommun:

"Valprövningsnämnden har konstaterat att 17 budröster felaktigt godkänts, att det brustit i ordningen i röstningslokalen på Vivalla bibliotek vid förtidsröstning den 1 september 2010 och att ett valtält vid samma tillfälle varit placerat för nära röstningslokalen.
Marginalen till sista mandatet i valkretsen Örebro Nordöstra var mycket knapp. Om FP hade fått ytterligare en röst hade partiet, i stället för S, fått det sista mandatet i valkretsen. Om de 17 felaktiga budrösterna inte godkänts hade FP med 40 % sannolikhet fått det sista mandatet, enligt ett utlåtande av Svante Linusson.
Nämnden bedömer att de nämnda felen med fog kan antas ha inverkat på valutgången. Rättelse ska därför ske och kan inte ske på annat sätt än genom omval. Omvalet kan begränsas till valkretsen Örebro Nordöstra."

För egen del så kommer jag att göra mitt bästa för att det återigen blir ett högt valdeltagande och för att en majoritet kommer att lägga sin röst på Socialdemokraterna. Det som kan göra mig bekymrad är hur en del folkvalda tillhörande den borgerliga koalitionen drar paralleller mellan folkliga demonstrationer i Tunisen och Egypten för demokrati och mänskliga rättigheter med ett omval i Örebro. I Tunisien och Egypten har man inte allmän och lika rösträtt, man har inte haft rätt att bedriva opinion för sina åsikter, människor har levt under många års förtryck, i Egypten förvägras kvinnor sina mänskliga rättigheter. Att göra jämförelse mellan dessa länder och Örebro blir enligt min åsikt helt befängd.

Gårdagens beslut om omval visar med all önskvärd tydlighet att vi har en fungerande demokrati, däremot tycker jag att valprövningsnämnden skulle haft tillräckliga resurser för att kunna utreda och fatta beslut i närtid med valet. Att det ska behöva ta 5 månader för att fatta beslut känns inte tillfredsställande. Men att dra det så långt som att beskriva Sverige som en bananrepublik uppfattar jag lika befängt som jämförelsen mellan Egypten och Örebro. Som alltid handlar det om att den lokala valnämnden tillser att de som ska vara behjälpliga i vallokalen och agera som röstmottagare fått tillräcklig utbildning och information. Att tillse att bemanningen är tillräcklig är också en förutsättning för att valet ska fungera tillfredsställande. Läs gärna vår länsbänksmotion om ordning och reda i vallokal mm här.

En som också har förslag på bättre ordning vid valen är folkpartisten Staffan Werme. I vissa avseenden drar vi samma slutsatser, i andra är vi inte överens. Jag anser att det är bra med högt valdeltagande och att vi ska göra vårt bästa för att så många som möjligt får möjlighet att göra ett fritt och indiviuellt val utifrån sin egen övertygelse. Därför är det också viktigt att så många som möjligt kan rösta när det passar dem tidsmässigt, några kommer att vara bortresta på semester, andra har svårt att ta sig till vallokalen. Därför anser jag att det är fel att minska möjligheten till förtidsröstning. Att det funnits brister är uppenbart, men den enda rimliga slutsatsen av det borde vara att man ska åtgärda bristerna istället för att minska förtidsröstningen.

När det gäller närheten mellan vallokal och valkampanj tycker jag inte det här helt enkelt. I Örebro fanns det möjlighet att förtidsrösta i rådhuset. I rådhuset befinner sig samtliga partier som sitter i fullmäktige och utanför dörrarna stod partiers valstugor och husvagnar samt högtalaranläggning som kunde höras säkert hundra meter bort. Är det för nära eller anses det vara tillräckligt avstånd? I Stockholm överklagades Stockholms valnämnd beslut att anordna förtidsröstningen på Centralen eftersom flera partier bedrev valkampanj där. En överklagan som inte kunde prövades av Valprövningsnämnden enligt vallagen. Däremot hade Valprövningsnämnden kunnat pröva en överklagan om samma sak efter valet om någon ansett att det haft otillbörlig påverkan på valutgången.

Nu förespråkar jag inte att partierna ska stå direkt utanför förtidsröstningslokalerna, men jag vill gärna ha ett förtydligande om hur avgränsningen ska se ut. Får man stå på Olof Palmes torg och ha valmöte, om det samtidigt pågår förtidsröstning 25 meter längre bort inne på stadsbiblioteket i Örebro? Kan det sitta valaffischer på en allmän anslagstavla eller reklamtavla i nära anslutning till vallokalen? Kan man ha förtidsröstning i rådhuset när det pågår valaktiviteter direkt utanför dörrarna?

När det gäller Wermes förslag på att förbjuda all form av valkampanj på valdagen tycker jag han är helt ute och cyklar. För det första, hur skulle det gå till? Skulle all radio- och tv-reklam, annonsering och debattartiklar i tidningar på valdagen förbjudas? Hur skulle Werme stoppa valkampanjer på nätet? Skulle alla Facebook-sidor och twitterinlägg om valet censureras? Skulle jag inte få prata i telefon med väljare? Har Werme tänkt att alla affischer som klistrats upp under valrörelsen skulle plockas ned natten mellan lördag och söndag? Och framför allt, varför skulle man inte få bedriva valkampanj på sista valdagen när man gjort det under en period när många medborgare valt att förtidsröstat?

Läs vad Socialdemokraterna i Örebro skriver angående valprövningsnämndens beslut på sin hemsida.

Andra bloggar om omval, Örebro, demokrati, Socialdemokraterna, riksdagen, knapptryckning Örebro

Inga kommentarer: